معرفی مشاور ماجد، گروه مشاور آنلاین جهاددانشگاهی

واحد علامه طباطبائی

نام و نام خانوادگی : کامران کلشی پور

زمینه مشاوره : سرپرست مشاوره حقوقی

 تخصص: بخش قوانین کار

 حل و فصل اختلافات کارگر و کارفرمایی ، قراردادنویسی

 کد مشاوره: 002    

نام و نام خانوادگی : کامران کلشی پور

زمینه مشاوره : سرپرست مشاوره حقوقی

 تخصص: بخش قوانین کار

 حل و فصل اختلافات کارگر و کارفرمایی ، قراردادنویسی

 کد مشاوره: 002    

نام و نام خانوادگی : کامران کلشی پور