معرفی مشاور ماجد، گروه مشاور آنلاین جهاددانشگاهی

واحد علامه طباطبائی

نام و نام خانوادگی : محمد رضا حاذقی اقدم

زمینه مشاوره : کارشناس امور داوری ، قراردادها و قوانین بیمه

تخصص: داوری داخلی و بین المللی  

کد مشاوره: 0027

نام و نام خانوادگی : محمد رضا حاذقی اقدم

زمینه مشاوره : کارشناس امور داوری ، قراردادها و قوانین بیمه

تخصص: داوری داخلی و بین المللی  

کد مشاوره: 0027

نام و نام خانوادگی : محمد رضا حاذقی اقدم