معرفی مشاور ماجد، گروه مشاور آنلاین جهاددانشگاهی

واحد علامه طباطبائی

نام و نام خانوادگی : علی بهروز

زمینه مشاوره : کارشناس اسناد تجاری

تخصص: وصول مطالبات  

 کد مشاوره:0025

نام و نام خانوادگی : علی بهروز

زمینه مشاوره : کارشناس اسناد تجاری

تخصص: وصول مطالبات  

 کد مشاوره:0025

نام و نام خانوادگی : علی بهروز