معرفی مشاور ماجد، گروه مشاور آنلاین جهاددانشگاهی

واحد علامه طباطبائی

نام و نام خانوادگی : طاهره الهیاری

زمینه مشاوره : کارشناس مشاوره تحصیلی

حوزه تخصصی: مقطع پیش دانشگاهی و کارشناسی

کد:0012

نام و نام خانوادگی : طاهره الهیاری

زمینه مشاوره : کارشناس مشاوره تحصیلی

حوزه تخصصی: مقطع پیش دانشگاهی و کارشناسی

کد:0012

نام و نام خانوادگی : طاهره الهیاری