معرفی مشاور ماجد، گروه مشاور آنلاین جهاددانشگاهی

واحد علامه طباطبائی

نام و نام خانوادگی : سید محسن رضایی

زمینه مشاوره : کارشناس مشاوره شغلی

حوزه تخصصی: مشاغل استارت آپی و فریلنسری

کد:0011

نام و نام خانوادگی : سید محسن رضایی

زمینه مشاوره : کارشناس مشاوره شغلی

حوزه تخصصی: مشاغل استارت آپی و فریلنسری

کد:0011

نام و نام خانوادگی : سید محسن رضایی