معرفی مشاور ماجد، گروه مشاور آنلاین جهاددانشگاهی

واحد علامه طباطبائی

نام و نام خانوادگی : علیرضا ثلاثی

زمینه مشاوره : سرپرست مشاوران تحصیلی-شغلی

حوزه تخصصی : مشاغل نوین، استارت آپی و خانگی

کد سرپرست : 001

نام و نام خانوادگی : علیرضا ثلاثی

زمینه مشاوره : سرپرست مشاوران تحصیلی-شغلی

حوزه تخصصی : مشاغل نوین، استارت آپی و خانگی

کد سرپرست : 001

نام و نام خانوادگی : علیرضا ثلاثی