معرفی مشاور ماجد، گروه مشاور آنلاین جهاددانشگاهی

واحد علامه طباطبائی

نام و نام خانوادگی : جواد شمسی

زمینه مشاوره : کارشناس امور حقوقی

تخصص: امور خانواده، داوری  

 کد مشاوره:0023

نام و نام خانوادگی : جواد شمسی

زمینه مشاوره : کارشناس امور حقوقی

تخصص: امور خانواده، داوری  

 کد مشاوره:0023

نام و نام خانوادگی : جواد شمسی